عمران خان

  • وزير اعظم عمران خان سره د وزير اعظم آزاد کشمير...

  • وزير اعظم د کلين اېنډ ګرين پاکستان مهم پرانسته...

  • د اتم اکتوبر پېښه،د وزير اعظم زپلې شوې کسانو سره...

  • د وزير اعظم ادارو کښې غوره والي لپاره سمدستي...

  • د وزير اعظم تهر خلکو ته ريليف ورکولو حکم...

  • Bol Programs
  • Top Stories

بول پروگرامز

  • تمام پروگرام
  • تمام اینکرز
  • تازہ ترین پروگرام
Back to Top