سراج الحق

  • ۲۵م جولائي باندې به د کرپټ مافيا احتساب کيږي، ووت...

  • واکمن بې ضميره دي ،کشمير لپاره هيڅ اونکړے شول ،...

  • خلائي مخلوق واله بيانونه د الېکشن لپاره خطره ده،...

  • مقبوضه کشمير به زر دپاکستان برخه جوړيږي، سراج الحق...

  • د حکومت د هر ښه کار به ستائينه کوو ،سراج الحق...

  • Bol Programs
  • Top Stories

بول پروگرامز

  • تمام پروگرام
  • تمام اینکرز
  • تازہ ترین پروگرام
Back to Top